کالج حسابداری مسیری متفاوت در یادگیریابزارهای حسابداری


محصولات آموزشی


دوره های آموزشی


تعداد جلسات: ۴
مدت زمان: ۸ ساعت
سطح: متوسط
ساعات برگزاری: ۲۰-۱۸

تعداد جلسات: ۱۶
مدت زمان: ۳۲ ساعت
سطح: متوسط
ساعات برگزاری: ۲۱-۱۹

تعداد جلسات: ۶
مدت زمان: ۱۲ ساعت
سطح: متوسط
ساعات برگزاری: ۲۰-۱۸

تعداد جلسات: ۱۹
مدت زمان: ۳۸ ساعت
سطح: متوسط
ساعات برگزاری: ۲۰-۱۸

تعداد جلسات: ۱۰
مدت زمان: ۲۰ ساعت
سطح: متوسط
ساعات برگزاری: ۲۲-۲۰

تعداد جلسات: ۱۰
مدت زمان: ۲۰ ساعت
سطح: مبتدی
ساعات برگزاری: ۲۰-۱۸

تعداد جلسات: ۲
مدت زمان: ۴ ساعت
سطح: پیشرفته
ساعات برگزاری: ۱۹-۱۷

تعداد جلسات: ۵
مدت زمان: ۱۵ ساعت
سطح: مبتدی
ساعات برگزاری: ۱۷-۱۴

تعداد جلسات: ۵
مدت زمان: ۱۰ ساعت
سطح: متوسط
ساعات برگزاری: ۲۰-۱۸

تعداد جلسات: ۸
مدت زمان: ۱۶ ساعت
سطح: متوسط
ساعات برگزاری: ۲۰-۱۸

تعداد جلسات: ۱۳
مدت زمان: ۲۶ ساعت
سطح: متوسط
ساعات برگزاری: ۲۰-۱۸

مقالات آموزشی