نمایش 1–12 از 23 نتیجه


تعداد جلسات: 4
مدت زمان: 8 ساعت
سطح: متوسط
ساعات برگزاری: 20-18
تکمیل ظرفیت

تعداد جلسات: 1
مدت زمان: 2 ساعت
سطح: متوسط
ساعات برگزاری: 20-18

دوره های آموزشی

آموزش جامع سپیدار


تعداد جلسات: 19
مدت زمان: 38 ساعت
سطح: متوسط
ساعات برگزاری: 20-18

تعداد جلسات: 10
مدت زمان: 20 ساعت
سطح: متوسط
ساعات برگزاری: 22-20

مهارتهای فردی

آموزش مدیریت زماندوره های آموزشی

اکسل در حسابداری


تعداد جلسات: 12
مدت زمان: 24 ساعت
سطح: متوسط
ساعات برگزاری: 20-18

ابزارهای حسابداری

اکسل محاسبه حقوق ۱۴۰۰

رایگان
دریافت فایل
تکمیل ظرفیت

تعداد جلسات: 6
مدت زمان: 12 ساعت
سطح: متوسط
ساعات برگزاری: 20-18

مهارتهای فردی

تکنیک های هدف گذاری


ابزارهای حسابداری

جعبه ابزار حسابداران

رایگان
دریافت فایل

دوره های آموزشی

حسابداری حقوق و دستمزد


تعداد جلسات: 5
مدت زمان: 10 ساعت
سطح: متوسط
ساعات برگزاری: 20-18