نمایش 1–12 از 17 نتیجه


تعداد جلسات: 4
مدت زمان: 8 ساعت
سطح: متوسط
ساعات برگزاری: 20-18
تکمیل ظرفیت

تعداد جلسات: 1
مدت زمان: 2 ساعت
سطح: متوسط
ساعات برگزاری: 20-18

دوره های آموزشی

آموزش جامع سپیدار


تعداد جلسات: 19
مدت زمان: 38 ساعت
سطح: متوسط
ساعات برگزاری: 20-18

تعداد جلسات: 10
مدت زمان: 20 ساعت
سطح: متوسط
ساعات برگزاری: 20-18

دوره های آموزشی

اکسل در حسابداری


تعداد جلسات: 13
مدت زمان: 26 ساعت
سطح: متوسط
ساعات برگزاری: 20-18

ابزارهای حسابداری

اکسل محاسبه حقوق ۱۴۰۰


رایگان
تکمیل ظرفیت

تعداد جلسات: 6
مدت زمان: 12 ساعت
سطح: متوسط
ساعات برگزاری: 20-18

ابزارهای حسابداری

جعبه ابزار حسابداران


رایگان

دوره های آموزشی

حسابداری حقوق و دستمزد


تعداد جلسات: 5
مدت زمان: 10 ساعت
سطح: متوسط
ساعات برگزاری: 20-18

دوره های آموزشی

حسابداری صنعتی


تعداد جلسات: 5
مدت زمان: 15 ساعت
سطح: مبتدی
ساعات برگزاری: 17-14

دوره های آموزشی

حسابداری مالیاتی


تعداد جلسات: 16
مدت زمان: 32 ساعت
سطح: متوسط
ساعات برگزاری: 21-19

دوره های آموزشی

حسابداری ویژه بازار کار


تعداد جلسات: 10
مدت زمان: 20 ساعت
سطح: مبتدی
ساعات برگزاری: 20-18